Team

Workgroup for Stochastic Analysis

© Mathematics Münster

Chunqiu Song

Orléans-Ring 10, Room 130.020 (office)
Einsteinstr. 62, 48149 Münster (postal address)

chunqiu.song@uni-muenster.de

 

 

 

Brief Vitae

Since 2022
PhD Westfälische Wilhelms-Universität Münster

2022
M.Sc. Mathematics department of University of Bonn, Mathematics

2018
B.Sc. Zhiyuan College, Shanghai Jiao Tong University, Mathematics & Applied Mathematics (SJTU Science Class)