Beteiligung am Exzellenzcluster

CiM-Gruppenleiter

  • Forschungsgebiet A.3: Funktionelle Membrandomänen bei neuronaler und nicht-neuronaler Kompartimentierung
  • Projekt FF-2013-29: Lipid Rafts – Mathematical Modeling, Molecular Dynamics, and Experiments (Angela Stevens, Volker Gerke, Andreas Heuer, Projektlaufzeit: 07/2013 - 06/201)

CiM-Publikationen

2014

Hakobyan D, Heuer A. Key molecular requirements for raft formation in lipid/cholesterol membranes. PLoS One 2014;9: e87369. Abstract