M. Sc. Pia  Petrak
© Fachschaft Physik
M. Sc. Pia Petrak
Aufgaben: Alumna
Mitglied: WS 2015/2016–​WS 2020/2021
Studiengang: Physik (M. Sc.)
p_petr04@uni-muenster.de
Gremien der verfassten Studierendenschaft der Universität Münster
Fachschaftsrat (FSR) Physik Wintersemester 2015/2016–
Wintersemester 2020/2021