Hans-Robert  Rutherford
© Fachschaft Physik
Hans-Robert Rutherford
Aufgaben: Alumnus
Mitglied: WS 2017/2018–​WS 2019/2020
Studiengang: Physik (B. Sc.)
rutherford@uni-muenster.de
Gremien der verfassten Studierendenschaft der Universität Münster
Fachschaftsrat (FSR) Physik Wintersemester 2017/2018–
Wintersemester 2019/2020