Science management & science communication

Dr. rer. nat. Christiane Natsch
© WWU/Erk Wibberg
Dr. rer. nat. Christiane Natsch
Administrative Manager
T: +49 251 83-35505
christiane.natsch@uni-muenster.de
Karin Deffert
© CiM
Karin Deffert
Team Assistant
T: +49 251 83-35500
crc.insight@uni-muenster.de
Liudmila Iakovenko
© WWU/Erk Wibberg
Liudmila Iakovenko
Financial Assistant
T: +49 251 83-35502
liudmila.iakovenko@uni-muenster.de
Dr. rer. nat. Ann-Christin Dietrich
© WWU/Erk Wibberg
Dr. rer. nat. Ann-Christin Dietrich
Career Development Manager & Administrative IRTG Coordinator
T: +49 251 83-35503
ann-christin.dietrich@uni-muenster.de
Office hours: From Monday to Friday (9 a.m. to 2 p.m.)
Doris Niederhoff
© WWU/Erk Wibberg
Doris Niederhoff
Research Communications Manager
T: +49 251 83-35507
doris.niederhoff@uni-muenster.de
Nina Knubel
© WWU/Erk Wibberg
Nina Knubel
Graphic Design, Events
T: +49 251 83-35506
nina.knubel@uni-muenster.de