Xiang Li

Corrensstr. 24
48149 Münster

  • Research Article (Journal)

    • Lian-Cai, An; Xiang, Li; Zhi-Gang, Li; Qite, Li; Patrick J., Beldon; Fei-Fei, Gao; Zi-Ying, Li; Shengli, Zhu; Lu, Di; Sanchuan, Zhao; Jian, Zhu; Davide, Comboni; Ilya, Kupenko; Wei, Li; U., Ramamurty; Xian-He, Bu. . ‘Plastic bending in a semiconducting coordination polymer crystal enabled by delamination.’ Nature Communications 13: 6645. doi: 10.1038/s41467-022-34351-0.