• Aktuelles Semester

  Dr. Benjamin Brück

   

  Lehre

  • Oberseminar: Oberseminar zu Modelltheorie und Gruppen [106009]
   (zusammen mit Prof. Dr. Katrin Tent, Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska, Prof. Dr. Martin Hils)
   [ - | | wöchentlich | Do. | M A 401 (SR 4) | Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska]
   [ | wöchentlich | Do. | M A 114 (SR 1D) | Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska]

  Prof. Dr. Martin Hils

   

  Lehre

  • Kolloquium: Kolloquium zur Mathematischen Logik
   (zusammen mit Jun.-Prof. Farmer Schlutzenberg, Dr. Martin Bays, Prof. Dr. Katrin Tent, Jun.-Prof. Franziska Jahnke, Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska, Dr. Stefan Hoffelner)
   [ - | | wöchentlich | Fr. | Jun.-Prof. Farmer Schlutzenberg]
  • Übung: Übungen zur Logik I [106001]
   (zusammen mit )
   [ - | | wöchentlich | Mi. | SRZ 202 | Prof. Dr. Martin Hils]
   [ - | SRZ 204 | Prof. Dr. Martin Hils]
  • Oberseminar: Oberseminar zu Modelltheorie und Gruppen [106009]
   (zusammen mit Prof. Dr. Katrin Tent, Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska, Dr. Benjamin Brück)
   [ - | | wöchentlich | Do. | M A 401 (SR 4) | Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska]
   [ | wöchentlich | Do. | M A 114 (SR 1D) | Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska]
  • Seminar: Seminar Modelltheorie und Kombinatorik [106002]
   (zusammen mit Robert Sullivan)
   [ - | | wöchentlich | Di. | SRZ 113 | Robert Sullivan]
   [ - | | wöchentlich | Do. | M A 114 (SR 1D) | Robert Sullivan]
  • Vorlesung: Logik I [106000]
   [ - | | wöchentlich | Di. | M B 6 (M 6) | Prof. Dr. Martin Hils]
   [ - | | wöchentlich | Fr. | M B 6 (M 6) | Prof. Dr. Martin Hils]

  Dr. Stefan Hoffelner

   

  Lehre

  • Kolloquium: Kolloquium zur Mathematischen Logik
   (zusammen mit Jun.-Prof. Farmer Schlutzenberg, Dr. Martin Bays, Prof. Dr. Katrin Tent, Jun.-Prof. Franziska Jahnke, Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska, Prof. Dr. Martin Hils)
   [ - | | wöchentlich | Fr. | Jun.-Prof. Farmer Schlutzenberg]

  Jun.-Prof. Franziska Jahnke

   

  Lehre

  • Kolloquium: Kolloquium zur Mathematischen Logik
   (zusammen mit Jun.-Prof. Farmer Schlutzenberg, Dr. Martin Bays, Prof. Dr. Katrin Tent, Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska, Prof. Dr. Martin Hils, Dr. Stefan Hoffelner)
   [ - | | wöchentlich | Fr. | Jun.-Prof. Farmer Schlutzenberg]

  Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska

   

  Lehre

  Prof. Dr. Ralf-Dieter Schindler

   

  Lehre

  Dr. Robert Sullivan

   

  Lehre

  • Seminar: Seminar Modelltheorie und Kombinatorik [106002]
   (zusammen mit Prof. Dr. Martin Hils)
   [ - | | wöchentlich | Di. | SRZ 113 | Robert Sullivan]
   [ - | | wöchentlich | Do. | M A 114 (SR 1D) | Robert Sullivan]

  Prof. Dr. Dr. Katrin Tent

   

  Lehre

  • Kolloquium: Kolloquium zur Mathematischen Logik
   (zusammen mit Jun.-Prof. Farmer Schlutzenberg, Dr. Martin Bays, Jun.-Prof. Franziska Jahnke, Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska, Prof. Dr. Martin Hils, Dr. Stefan Hoffelner)
   [ - | | wöchentlich | Fr. | Jun.-Prof. Farmer Schlutzenberg]
  • Übung: Tutorial Stable Groups [106005]
   [ - | | wöchentlich | Di. | M B 3 (M 3) | Prof. Dr. Katrin Tent]
  • Oberseminar: Oberseminar zu Modelltheorie und Gruppen [106009]
   (zusammen mit Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska, Prof. Dr. Martin Hils, Dr. Benjamin Brück)
   [ - | | wöchentlich | Do. | M A 401 (SR 4) | Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska]
   [ | wöchentlich | Do. | M A 114 (SR 1D) | Jun.-Prof. Aleksandra Kwiatkowska]
  • Vorlesung: Stable Groups (Logic III or Logic IV) [106004]
   [ - | | wöchentlich | Mo. | M B 6 (M 6) | Prof. Dr. Katrin Tent]
   [ - | | wöchentlich | Do. | M B 6 (M 6) | Prof. Dr. Katrin Tent]

  Dr. Tingxiang Zou