Bebermeier
Dr. Sarah Bebermeier
Address Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld 
Email sarah.niemeier@uni-bielefeld.de
 • CV

 • Publications

  2011

   

  • Hellmann, J. H., Echterhoff, G., Kopietz, R., Niemeier, S., & Memon, A.. Talking about visually perceived events: Communication effects on eyewitness memory. European Journal of Social Psychology.

  2009

  • Kopietz, R., Echterhoff, G., Niemeier, S., Hellmann, J. H., & Memon, A. (2009). Audience-congruent biases in eyewitness memory and judgment: Influences of a co- witness’ liking for a suspect. Social Psychology, 40, 138-149.