sommersemester 2021


114073
Nanokristalline Materialien
PD Dr. Divinskyi, Prof. Wilde, Dr. Rösner, Dr. Peterlechner
Forschungsseminar

114080
Praktikum der Materialphysik (Experimentelle Übungen)
Bracht,  Divinskyi,  Wilde,  Salinga, Rösner,  Peterlechner
Praktische Übung

114081
Techniken der Materialphysik (Experimentelle Übungen)
Bracht,  Divinskyi,  Wilde,  Rösner,  Peterlechner, Salinga
Praktische Übung

114083
Versuche im Institut für Materialphysik
Bracht,  Divinskyi,  Wilde,  Rösner,  Peterlechner
Praktische Übung