ByzRev 03.2021.026: Hugh A. G. Houghton – David C. Parker (Hrsg.), Codex Zacynthius (Texts and Studies 21).

Piscataway, NJ: Gorgias Press 2020.

Autor/innen

  • Konrad F. Zawadzki

DOI:

https://doi.org/10.17879/byzrev-2021-3505

Schlagworte:

Byzantine empire; catena; Codex Zacynthius; manuscript studies; palimpsest

Abstract

 

Hugh A. G. Houghton – David C. Parker (Hrsg.), Codex Zacynthius (Texts and Studies 21). Piscataway, NJ: Gorgias Press 2020. XVII, 317 S. – ISBN: 978-1-4632-4107-0 (\$ 146.00

Veröffentlicht

2021-08-27

Zitationsvorschlag

Zawadzki, K. F. (2021). ByzRev 03.2021.026: Hugh A. G. Houghton – David C. Parker (Hrsg.), Codex Zacynthius (Texts and Studies 21).: Piscataway, NJ: Gorgias Press 2020. The Byzantine Review, 3, 219–221. https://doi.org/10.17879/byzrev-2021-3505

Ausgabe

Rubrik

Rezensionen