Kick-of Meeting 15.-16.10.2015 in Muenster, Germany

15.10.2015

באוקטובר 2015 התקיים מפגש הפתיחה של WHOLE בגרמניה. נציגים משבעה אירגונוים שותפים זכו להכיר אחד את השני וניצלו את ההזדמנות להגדיר את מטרות הפרוייקט ולפרט את המטלות.