Πρόγραμμα

Η βάση του WHOLE είναι η συλλογή και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων. Ωστόσο, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η συμμετοχή των τοπικών δικτύων και των ενδιαφερόμενων φορέων σε διάφορα επίπεδα, για παράδειγμα, ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους, τυπικούς και άτυπους φροντιστές, οργανισμούς που παρέχουν φροντίδα, επαγγελματίες στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, την κοινότητα και τους εκπροσώπους της κοινωνικής πρόνοιας, και ερευνητές. Η συμμετοχή αυτών των ομάδων θα εξασφαλίσει την καταλληλότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος, τη στήριξη της ποιότητας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και των δοκιμών, καθώς και τη συντήρηση των καινοτόμων πρακτικών.

Με βάση αυτή την προσέγγιση το πρόγραμμα ξεκίνησε με μία «ανάλυση των αναγκών των εμπλεκομένων» (Αποτέλεσμα 1 - Ανάγκη για Εφαρμογή υγιεινών επιλογών για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους: η άποψη των εμπλεκομένων), η οποία περιελάμβανε ομάδες εστίασης, περιπτωσιολογικές μελέτες και έρευνα και των φροντιστών και των αποδεκτών φροντίδας. Ο στόχος ήταν να υπάρξει ανατροφοδότηση από τις ομάδες-στόχους μας για τις ανάγκες τους, τα εμπόδια, και τη στάση τους όσον αφορά στην υιοθέτηση των επίσημων συστάσεων υγείας, καθώς και μια εικόνα για τις εμπειρίες και τις ιδέες σχετικά με την υγιεινή ζωή. Η δραστηριότητα αυτή ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελική έκθεση Ανάλυσης Αναγκών εδώ.

Τα δύο κεντρικά αποτελέσματα για αυτό το έργο είναι το Αποτέλεσμα 2 - Επιλογές στην γηριατρική φροντίδα στο σπίτι και προσαρμοσμένες ευκαιρίες μάθησης και Αποτέλεσμα 3 - Ανάπτυξη της πλατφόρμας. Θα παράξουν τις ενότητες για τη σωματική δραστηριότητα και την υγιεινή διατροφή και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα τις φιλοξενήσει. Μια σημαντική πτυχή αυτών των αποτελεσμάτων είναι η δυνατότητα για τους χρήστες να προσαρμόσουν το ατομικό τους πρόγραμμα για τη σωματική άσκηση και τη διατροφή στο σπίτι, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει την ευελιξία και τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις εξατομικευμένες τους ανάγκες.

Τα αποτελέσματα 2 και 3 θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια του Αποτελέσματος 4 - Πιλοτικές δοκιμές και μελέτες επικύρωσης: σκοπιμότητα, αποδοχή, προσθήκη. Αυτή είναι μία πιλοτική μελέτη δύο σταδίων που θα συλλέξει πληροφορίες από τις ομάδες-στόχους μας σχετικά με τις ενότητες φυσική δραστηριότητα και διατροφή, και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σε σχέση με το πόσο επιτυχής και αποτελεσματικές είναι ως εργαλεία προώθησης της υγείας στη ρουτίνα της καθημερινής φροντίδας. Η ανάδραση αυτή θα δώσει στην κοινοπραξία την ευκαιρία να βελτιώσουν τα αποτελέσματα 2 και 3 πριν από την οριστικοποίηση τους.

Μια μελέτη αγοράς και επιχειρηματικού σχεδιασμού (Αποτέλεσμα 5 - Μελέτη της αγοράς και επιχειρηματική μελέτη: μοντέλο χρηματοδότησης) επίσης θα διεξαχθεί για να διερευνήσει τις δυνατότητες για το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ενοτήτων φυσικής δραστηριότητας και διατροφής και της πλατφόρμα e-learning.

Τέλος, όλοι οι εταίροι θα συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης στη Βουλγαρία το Μάιο του 2017 για να διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της κοινοπραξίας και να εκπαιδευτούν πάνω στο πώς να χρησιμοποιούν και να προωθούν την πλατφόρμα e-learning και το περιεχόμενό της σε φροντιστές και επωφελούμενους ως εκπαιδευτές στις δικές τους χώρες. Μετά από αυτό το πρόγραμμα, οι εταίροι θα είναι εξοπλισμένοι για να εκπαιδεύσουν άλλους και θα διευκολύνουν τη πιλοτική μελέτη, ενώ θα διαδώσουν τη διαθεσιμότητα του έργου. Στο τέλος του προγράμματος, τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν επίσημα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα με μια εκδήλωση- πολλαπλασιαστή για τους ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της ευρείας υιοθέτησης και χρήσης των αποτελεσμάτων.