5η συνάντησηεταίρων 16.-17.01.2018 Πάτρα, Ελλάδα

17.01.2018

Η 5η συνάντησητωνεταίρων έλαβε χώρα στηνΕλλάδα. Οιεταίροι βρήκαν τηνευκαιρία να μοιραστούν τιςεμπειρίες τουςσχετικάμετη πρώτη πιλοτικήδοκιμήτου προγράμματος (ΙΟ 4 – Πιλοτικήδοκιμή και μελέτη επικύρωσης). Οιεταίροι συζήτησαν σχετικάμεκάποιες αναθεωρήσειςγια τη βελτίωσητης πλατφόρμας και τουυλικούστηςφυσικήςάσκησης και διατροφής, με βάσητην ανατροφοδότηση πουέλαβαν από τουςφροντιστές και επωφελούμενους πουσυμμετείχαν στη πρώτηδοκιμή. Μια επίσηςσημαντική εστίαση αφορούσεστη βιωσιμότητα του προγράμματος (ΙΟ 5 – Μελέτη αγοράς και επιχειρηματική μελέτη)