За проекта

В основата на проект WHOLE са събирането и обменът на добри практики сред партньорите. Освен това, друг важен компонент е въвличането на местни мрежи и заинтересовани лица и институции на различно ниво, напр. възрастни хора и техните семейства, формални и неформални болногледачи, организации, предлагащи социални/медицински грижи, професионалисти в областта на социалните грижи, представители на местни общности и такива, полагащи грижи за общественото благополучие, научни изследователи. Участието на тези групи подсигурява пригодността на проектните резултати, подкрепя качеството по време на разработване и тестване и поддържане на иновативните практики.

Въз основа на този подход проектът стартира с „Анализ на нуждите“ (Работен пакет 1 – Нужда от въвеждане на здравословен избор за хора в напреднала възраст и техните болногледачи: гледна точка на заинтересованите), който включваше фокус групи, проучвания на отделни случаи, проучване сред двете целеви групи. Целта беше получаване на информация от тях относно нуждите, бариерите и нагласите им спрямо приемане на препоръките за поведение към здравето, както и разбиране на техния опит и идеи за здравословен живот. Този работен пакет и дейностите към него приключиха през октомври 2016 с голям успех. Може да изтеглите окончателния вариант на Анализ на нуждите тук.

Двата основни резултата от работата по този проект са Работен пакет 2 – Здравословен избор при гериатричните грижи и подходящи възможности за обучение и Работен пакет 3 – Разработване на електронна платформа за обучение. В техните рамки са редвидени за разработване модулите за физическа активност и здравословно хранене, като тези модули ще бъдат адаптирани и представени на електронната платформа. Основният аспект при тези два работни пакета е въможността всеки, който ги ползва да може да изгради собствен индивидуален план за физическа активност и здравословно хранене, като ползва за целта платформата, което позволява гъвкавост и възможност за посрещане на индивидуалните нужди.

Резултатите от Работни пакети 2 и 3 ще бъдат тествани в рамките на Работен пакет 4 – Пилотно тестване и валидиране: осъществимост, приемане, придържане към резултатите. Това е двустепенно пилотно проучване, което ще обобщи обратната връзка от нашите две целеви групи за модулите за физическа активност и здравословно хранене и платформата за обучение по отношение на това, доколко успешни и ефективни са инструментите за промотиране на здравословен начин на живот в ежедневното оказване на грижа. Тази обратна връзка ще даде на консорциума възможността за подобряване на резултатите от работата по Работни пакети 2 и 3 преди окончателното им финализиране.

Проучването на пазара и бизнеса (Работен пакет 5 – Маркетингово и бизнес проучване: как да достигнем пазара, финансов модел) ще бъде ориентирано към проучване на възможностите за финансиране и дългосрочната устойчивост на електронната платформа за обучение и модулите за физическа активност и здравословно хранене.

На края всички партньори ще участват в обучението в България през май 2017 г. с цел обмен на добри пректики в страните от консорциума и самообразоване как да използват и насърчават позването на електронната платформа и нейното съдържание като обучители в собствените си страни. На края на проекта окончателните резултати от работата ще бъдат представенина на специално събитие във всяка от страните, на което ще бъдат поканени да присъстват различни заинтересовани страни.