Hori, Akira. 2024. “A Hobby Neuropathologist from Far East Resides in Western Europe”. Free Neuropathology 5 (April):9. https://doi.org/10.17879/freeneuropathology-2024-5275.