Parpulov, G. (2022). ByzRev 04.2022.017: Ellen S. Schwartz (ed.), The Oxford Handbook of Byzantine Art and Architecture.: New York: Oxford University Press 2021. The Byzantine Review, 4, 103–109. https://doi.org/10.17879/byzrev-2022-4292