(1)
Parpulov, G. ByzRev 04.2022.017: Ellen S. Schwartz (ed.), The Oxford Handbook of Byzantine Art and Architecture.: New York: Oxford University Press 2021. ByzRev 2022, 4, 103-109.