[1]
Parpulov, G. 2022. ByzRev 04.2022.017: Ellen S. Schwartz (ed.), The Oxford Handbook of Byzantine Art and Architecture.: New York: Oxford University Press 2021. The Byzantine Review. 4, (Juni 2022), 103–109. DOI:https://doi.org/10.17879/byzrev-2022-4292.